RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

OPEN Technologie Sp. z o.o | ul. Tadeusza Romanowicza 17/14 | 30-702 Kraków | biuro@en.opentechnologie.com | NIP: 6762444158 | KRS: 0000387956
e-mail: biuro@en.opentechnologie.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
kontaktu w sprawie oferty, przesłania broszur ofertowych i innych celach niezbędnych do właściwego świadczenia usług na Państwa rzecz.

2) Podstawą do przetwarzania tych danych jest:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyznaczone poniżej instytucje oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Smarthost sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa, dostarczyciel hostingu i usługi poczty email na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia czynności związanych z ofertą.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) Podanie danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować niemożliwością sformalizowania kontraktu.